Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

formularz ofertowy

Formularz ofertowy

              Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  w roku 2015 .

  1. Przedmiot zamówienia – zgodny z opisem zawartym w zapytaniu.
  2. Termin  realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2015r.
  3. Warunki płatności: do uzgodnienia w umowie.
  4. Termin otwarcia ofert: 29.12.2014r.
  5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel.74 8141 424.
  6. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, proszę składać do dnia  23 grudnia 2014 roku do godz. 15.00 pocztą, e-mail na adres: opsstronie@pulsar.net.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Z dopiskiem  „REHABILITACJA 2015” .

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- Adres oferenta: …..............................……………………………………………………………………

- NIP: ……………………………………………… - Regon: ………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych ( za 60 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci i młodzieży ( za 45 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci niepełnosprawnych ( za 45 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

                                                                    Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

................................. dn. ...................... 2014r.

                                                                             …………......................……...………

                                                                                                                                                                                                                           Pieczęć wykonawcy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny