Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko :

Asystent rodziny

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich  Unii  Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie   umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania  zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej


2) Posiada wykształcenie :


a) wyższe –  o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna                 

 

  lub


b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w  zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną          

 

 lub


c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.)        

 

 lub

 

d) wykształcenie średnie   i  szkolenie z zakresu  pracy z dziećmi lub rodziną, a także  udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi  lub  rodziną.


3)  Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
4)  Niekaralność  za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
5)  Nieposzlakowana opinia.
6)  Kandydat  nie jest i nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska   

      nie  jest  jemu zawieszona ani ograniczona.
7)  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku

      do  niego wynika  z  tytułu egzekucyjnego.

8) ) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1) Doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną (w tym staż pracy, wolontariat, inne formy).

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
5) Umiejętność współpracy w zespole.
6) Odporność na sytuacje stresowe.
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

8) Umiejętność prowadzenia pracy z klientem,  w szczególności  z klientem trudnym

9) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości    i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii, przepisów o ochronie danych  osobowych.
10) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.

11) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 

Główne zadania asystenta rodzin reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.159 ze zm.). Asystenci rodziny wykonywać będą obowiązki zgodne ze standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym .

 

IV Dodatkowe informacje:
1) Umowa o pracę pierwsza na czas określony .
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest mniejsza niż  6%.
3) Praca asystenta rodziny może być  wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku  z rodzinami.
4) Praca wymaga częstego przemieszczania się niezależnie od warunków atmosferycznych.

        
5.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy  ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest   dostępny  w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy  rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  jemu zawieszona  ani  ograniczona,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek   alimentacyjny w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego,       
 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10,11,12 należy podpisać własnoręcznym   podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

                         
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście w  sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub pocztą na adres  Ośrodka  :
 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie
z dopiskiem „Nabór na  stanowisko - asystent rodziny” 

 

 w terminie do dnia 30 września  2022 roku do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu).


Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
telefonicznie na podany nr kontaktowy lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1

miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą

przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną

przekazane do archiwum zakładowego.

 

 

 

                                                                                                Kierownik

                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           w Stroniu Śląskim                   

                                                                                             Małgorzata  Lech

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5

  1. ronie Śląskie ; e-mail: ops@stronie.pl; tel. 74 8141424.

2.Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim : ul. Zielona 5, 57 – 550 Stronie Śląskie e-mail: iodops@stronie.pl; tel. 74 8141424

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w

zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim

podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie

wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak

wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji

przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.

Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

o archiwizacji, na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji

międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

o przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym

zakończeniu procedury naboru, o jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,

o jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta

pracy będzie przechowywana przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia

następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru, o w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do wzięcia udziału w naborze. W sytuacji, gdy przekazane dane osobowe będą niepełne, bądź dokumenty

aplikacyjne w postaci listu motywacyjnego oraz CV nie będą opatrzone oświadczeniem

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których

obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul.  Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie.”, Pana/Pani oferta nie będzie rozpatrywana.

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do z automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Kwestionariusz
    Utworzono dnia 02.02.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny