Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

zapytanie ofertowe

 

Stronie Śląskie, dnia 28 listopada 2014 roku.

OPS.231.1.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2015 roku:

 1. Określenie trybu zamówienia:

            Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2015 w formie :

 

 1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych

Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania  jednego zajęcia to 60 minut.

 1. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w 3 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.

 1. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut. 

 

 1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają własna działalność gospodarczą.
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
 1.  ELEMENTY KOSZTÓW
 1. Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem.
 2. Dojazd do miejsca zamieszkania rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku.
 3. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. 

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć   o obowiązującym  „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2015”, proszę składać do dnia 23 grudnia 2014 roku do godz.15.00 pocztą, e-mail na adres: opsstronie@pulsar.net.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy z trzech rodzajów rehabilitacji.

 

Miejsce realizacji usługi: Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śl.  

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny