Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej

 1. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE:

Świadczeniami pieniężnymi są:

 1. Zasiłek stały
 2. Zasiłek okresowy
 3. Zasiłek celowy
 4. Zasiłek celowy na żywność finansowany z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej formie pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Szczególnie pomocy w zakresie dożywiania udziela się:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym.
 1. Inne, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

 

 1. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE:

Świadczeniami niepieniężnymi są:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny