Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://stroniesl.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstu alternatywnego do zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Agnieszka Cieślak, adres poczty elektronicznej finanseops@stronie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74/8141424. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5 57-550 Stronie Śląskie

- Budynek Ośrodka dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku jest zamontowany podjazd, osoba chcąc skorzystać z tego wejścia informuje telefonicznie pracownika, który udostępnia ( otwiera) wejście boczne do holu i biur Ośrodka.o budynku prowadzi jedno wejście z poręczami z obu stron, które wymaga pokonania 5 schodów,

- brak podjazdu (pochylni) do wejścia dla osób niepełnosprawnych na wózkach,

- dla osób niepełnosprawnych na wózkach jest udostępnione wejście z tyłu budynku z podjazdem zabezpieczonym barierkami

- brak parkingu przy budynku; wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z tyłu budynku,

- przy wejściu brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabo widzące

- w budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- brak aplikacji mobilnych

- brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:
- napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
- wysłanie maila na adres: ops@stronie.pl

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny