Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa ludzi, specjalistów z różnych instytucji, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest przez Burmistrza w drodze zarządzenia, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sądowych, a czasami przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zgodnie z art.9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy).

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Organizowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w jego godzinach pracy. Posiedzenia Zespołu zwołuje pisemnie i prowadzi Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Irena Kolczyńska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego\ Pielęgniarka NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej.
 2. Wojciech Pawlak - z-ca Przewodniczącego, Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Kłodzku.
 3. Małgorzata Lech – Kierownik OPS w Stroniu Śląskim.
 4. Aleksandra Dumańska -Pedagog Szkoły Podstawowej w Stroniu Śl.
 5. Maja Kempińska - Pedagog Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śl.
 6. Celina Chęś-Drańczuk -Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl.
 7. Waldemar Ptak - Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Kłodzku.
 8. Tomasz Erdmański- Kierownik Posterunku Policji w Stroniu Śl.
 9. Elżbieta Kordas - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Henryk Cyganik - przedstawiciel organizacji pozarządowej.
 11. Jacek Zegarowicz – Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śl.
 12. Marcin Wdowiak - przedstawiciel Policji.
 13. Sławomir Imiński - przedstawiciel Policji.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Uchwała nr III/13/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego pozwala nie tylko na wspólne badanie przypadku, ale także na zespołowe podejmowanie decyzji. To zaplanowany długofalowy proces pomocy rodzinie i jej członkom w celu wyprowadzenia tej rodziny z kryzysu, jakim jest przemoc w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami.

Przewodniczący Zespołu, po dokonaniu analizy informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – A", podejmuje decyzję o tym,  czy  sytuacją danej rodziny będzie zajmował się cały Zespół czy też Grupa Robocza i ją powołuje. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Grup Roboczych zajmujących się właśnie indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W takim przypadku dokumentacja dotycząca danej rodziny zostaje przekazana przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego jedynie do Członków Grupy Roboczej.

W skład Grup Roboczych wchodzą osoby należący do Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dodatkowo mogą wchodzić przedstawiciele innych podmiotów, a także specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny