Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytania ofertowe

Stronie Śląskie, dnia 10 listopada 2017 roku. OPS.231.3.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2018 roku: 1. Określenie trybu zamówienia: Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2018 w formie :  Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania jednego zajęcia to 60 minut 2 x w tygodniu.  Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut 2 x w tygodniu  Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut 2 x w tygodniu. 3. Wymagania dla Wykonawcy: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  Posiadają własną działalność gospodarczą.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria. 4. ELEMENTY KOSZTÓW 1. Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem. 2. Dojazd do miejsca zamieszkania rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku. 3. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. 1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć. 2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby. 3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym „Regulaminie uczestnictwa”. 4) Wykonawca umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS . 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny. 5. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2018”, proszę składać do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz.15.00 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy z trzech rodzajów rehabilitacji. Miejsce realizacji usługi: Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śląskiego. Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji. Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 . Formularz ofertowy Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w roku 2018. 1. Przedmiot zamówienia – zgodny z opisem zawartym w zapytaniu. 2. Termin realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2018r. 3. Warunki płatności: do uzgodnienia w umowie. 4. Termin otwarcia ofert: 18.12.2017r. 5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel.74 8141 424. 6. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, proszę składać do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 15.00 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Z dopiskiem „REHABILITACJA 2018” . - Nazwa wykonawcy: .................................................................................................... - Adres oferenta: …..............................…………………………………………………………………… - NIP: ……………………………………………… - Regon: ……………………… Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych ( cena za 60 minut) Cena brutto :…………………. słownie zł. ….................………………………………………………… Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży ( cena za 45 minut ) Cena brutto :…………………. słownie zł. ….................………………………………………………… Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla dzieci niepełnosprawnych ( cena za 45 minut ) Cena brutto :…………………. słownie zł. ….................………………………………………………… Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej …………......................……...……… ........................ dn. ...............2017 r. Pieczęć wykonawcy

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik
    Utworzono dnia 09.11.2017, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny