Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wspieranie rodziny

Poszukiwane rodziny wspierające

W oparciu o art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 poz.1111) Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej wsparcia. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo, lecz poprzez towarzyszenie rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

 

 

 

Stronie Śląskie, dnia ....................

 

 

WNIOSEK KANDYDATA/KANDYDATKI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJĄCEJ

 

Wnoszę o ustanowienie mnie/nas rodziną wspierającą dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

Lp.

Rodzaj danych

Kandydat

Kandydatka

1.

Imię/imiona

 

 

2.

Nazwisko

 

 

3.

Adres zamieszkania

 

 

4.

Nr telefonu

 

 

 

5.

Adres e-mail

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy wskazać motywację do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz zwięzły opis sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

 

 

 

Oświadczenia

Kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

 

 1. Zostałam   pouczony/pouczona   o   odpowiedzialności   karnej   za   składanie   fałszywych zeznań   wynikającej   z   treści   art.   233 Kodeksu   karnego,   który   stanowi,   że   „Kto   składa zeznanie   mające   służyć   za   dowód   w   postepowaniu   sądowym   lub   innym   postępowaniu prowadzonym   na   podstawie   ustawy,   zeznaje   nieprawdę   lub   zataja   prawdę,   podlega   karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

 1. Oświadczam,   że   zostałem/zostałam   zapoznany   z   wymaganiami   niezbędnymi   do pełnienia funkcji rodziny wspierającej oraz sposobami ich weryfikacji, a także zobowiązuję się   umożliwić   dokonanie   weryfikacji   tych   wymagań   przez   organizatora   rodzinnej   pieczy zastępczej,   w   tym   w   szczególności   wyrażam   zgodę   na   przeprowadzenie   wywiadu środowiskowego.

 

 1. Oświadczam,   że   nie   byłem/byłam   skazany/skazana   prawomocnym   wyrokiem   za umyślne przestępstwo.

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora   danych   osobowych - Ośrodek   Pomocy   Społecznej   w   Stroniu Śląskim w zakresie niezbędnym dla ustanowienia mnie rodziną wspierającą.

 

 

.................................

Miejscowość, data

 

 

............................................................................

                                                                    (podpis kandydata/ów)

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5

57-550 Stronie Śląskie ; e-mail: ops@stronie.pl; tel. 74 8141424.

 

 1. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim : ul. Zielona 5, 57 – 550 Stronie Śląskie e-mail: ops@stronie.pl; tel. 74 8141424.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt. c RODO i wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka wynikających z przepisów prawa .

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 

 1. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

 

…… ……………………………………………………

 ( data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny