Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY  DODATEK  ENERGETYCZNY

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
 • Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
  1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 roku wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie 01 maja 2015 roku do dnia 30 kwietnia 2016 roku wynosi:
 1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,09 zł. miesięcznie;
 2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,40 zł. miesięcznie;
 3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł. miesięcznie.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wpłacany:

na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Uwaga! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny.

 Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 1. kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 2. rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną .

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny