Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na kandydatów na opiekuna prawnego i kuratora

OGŁOSZENIE O STAŁYM NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH I KURATORÓW DLA OSÓB CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i nie zostaje określony termin zakończenia naboru co oznacza, że w każdej chwili można składać stosowne dokumenty w celu zapisania się do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba:

  • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • niepozbawiona praw publicznych,
  • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
  • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi bądź kuratorowi za sprawowanie opieki na jego żądanie, wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o złożenie osobiście w Ośrodku lub przesłanie swojej aplikacji oraz ww. oświadczeń w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/kuratora” na adres Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny