Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

Utworzono dnia 04.02.2020
Czcionka:

Ogłoszenie o  naborze pracownika na stanowisko:

Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  - Asystent rodziny.

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich  Unii  Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie   umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania  zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej


2) Posiada wykształcenie :
a) wyższe –   o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna                  lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w  zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną           lub
c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.)         lub
d) wykształcenie średnie   i  szkolenie z zakresu  pracy z dziećmi lub rodziną, a także  udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi  lub  rodziną.


3)  Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
4)  Niekaralność  za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
5)  Nieposzlakowana opinia.
6)  Kandydat  nie jest i nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie  jest  jemu zawieszona ani ograniczona.
7)  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego.

8) ) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1) Doświadczenie w pracy z dzieckiem lub rodziną (w tym staż pracy, wolontariat, inne formy).

2)  Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3)  Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
5) Umiejętność współpracy w zespole.
6) Odporność na sytuacje stresowe.
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

8)Umiejętność prowadzenia pracy z klientem,  w szczególności  z klientem trudnym

9) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości    i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii, przepisów o ochronie danych  osobowych.
10) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.

11) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 

Główne zadania asystenta rodzin reguluje art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 99 ze zm.). Asystenci rodziny wykonywać będą obowiązki zgodne ze standardami, dobrymi praktykami i wytycznymi opracowanymi na poziomie krajowym i regionalnym .

 

IV Dodatkowe informacje:
1) Umowa o pracę pierwsza na czas określony .
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest mniejsza niż  6%.
3) Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku  z rodzinami.
4) Praca wymaga częstego przemieszczania się niezależnie od warunków atmosferycznych.

        
5.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy  ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest   dostępny  w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy  rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  jemu zawieszona  ani  ograniczona,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek   alimentacyjny w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego,       
12) oświadczenie o treści „Zostałem/am  poinformowany/a  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim reprezentowany przez Kierownika, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1781 ze  zm. )

administratorem moich danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5 i że:


1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego na stanowisko – asystent rodziny,


2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,


3. posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz ustawą z dnia  21.11 2008r. o pracownikach samorządowych  ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ze zm.). ”
 

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10,11,12 należy podpisać własnoręcznym   podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

                         
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście w  sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub pocztą na adres  Ośrodka  :
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie
z dopiskiem „Nabór na  stanowisko - asystent rodziny”  w terminie do dnia 28 kwietnia  2020 roku 

do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu).


Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
telefonicznie na podany nr kontaktowy lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1

miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą

przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną

przekazane do archiwum zakładowego.

 

 

 

                                                                                                Kierownik

                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           w Stroniu Śląskim                   

                                                                                             Małgorzata  Lech

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz

Utworzono dnia 04.02.2020, 13:21

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 7

W poprzednim tygodniu: 86

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 282

Wszystkich: 6620