Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabory

Czcionka:

KIEROWNIK  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, Liczba etatów: 1

1.Wymagania niezbędne:

• wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika   socjalnego   realizowanej   w   szkołach   wyższych   (Dz.U. z  2008 r.   Nr   27, poz.158),

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;  lub

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;   lub

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;   lub

4) ukończył do dna 31.12.2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • a) pedagogika,
 • b) pedagogika specjalna,
 • c) polityka społeczna,
 • d) psychologia,
 • e) socjologia,
 • f) nauki o rodzinie
 • g) politologia;

lub

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;   lub

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

•obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak   skazania   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

•     znajomość   przepisów   kodeksu   postępowania   administracyjnego,   dobra   znajomość   ustawy   o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz umiejętność interpretacji przepisów,

•  umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

•znajomość programu POMOST,

•umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

•umiejętność pracy w zespole,

•odporność na stres i presję czasu,

•zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

•aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka

kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

•dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,

•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i/lub nieokreślony.

• praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

• miejsce pracy znajduje się budynku OPS w Stroniu Śląskim  oraz w środowisku.

•przewidywany termin zatrudnienia to rok 2021 r.

 

4.Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 5. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 6. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 7. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 8. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 9. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 10. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów OPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 11. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

•kierować się zasadami etyki zawodowej,

•kierować   się   zasadą   dobra   osób   i   rodzin,   którym   służy,   poszanowania   ich   godności i prawa tych osób do samostanowienia,

•przeciwdziałać   praktykom   niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę,

•zachować   w   tajemnicy   informacje   uzyskane   w   toku   czynności   zawodowych,   także   po   ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

•podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie

5 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam   (byłem)   skazana(y)   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 8. Oświadczenie o zdolności do pracy ze względu n stan zdrowia.
 9. Oświadczenie   o   posiadaniu   obywatelstwa   polskiego   i   korzystaniu   z   pełni   praw  publicznych,

Uwaga: Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie

6.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  31.05.2021 r. godzina 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

OPS w Stroniu Śląskim zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi

kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

                                                                                                                   

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stroniu Śląskim

Małgorzata Lech

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5

 1. ronie Śląskie ; e-mail: ops@stronie.pl; tel. 74 8141424.

2.Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim: ul. Zielona 5, 57 – 550 Stronie Śląskie e-mail: iodops@stronie.pl; tel. 74 8141424

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:

na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w

zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych

- na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim

podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie

wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak

wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji

przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.

Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

o archiwizacji, na podstawie przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.

c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w ramach realizacji

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji

międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

o przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia następnego roku po ostatecznym

zakończeniu procedury naboru, o jednocześnie Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,

o jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta

pracy będzie przechowywana przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia 1 stycznia

następnego roku po ostatecznym zakończeniu procedury naboru, o w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do wzięcia udziału w naborze. W sytuacji, gdy przekazane dane osobowe będą niepełne, bądź dokumenty

aplikacyjne w postaci listu motywacyjnego oraz CV nie będą opatrzone oświadczeniem

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których

obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul.  Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie.”, Pana/Pani oferta nie będzie rozpatrywana.

10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do z automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny