Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe- Rehabilitacja 2022 r.

Utworzono dnia 26.11.2021

Stronie Śląskie, dnia 26  listopada 2021 roku.

OPS.231.1 .2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2022 roku:

  1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2022 w formie:

 

  1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych

Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Gminie Stronie Śląskie.

Czas trwania  jednego zajęcia to 60 minut 1 x w tygodniu.

 

  1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Posiadają własną działalność gospodarczą.
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
  1.  ELEMENTY KOSZTÓW
  1. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla 1 grupy. 

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2022”, proszę składać do dnia 17 grudnia 2021 roku do godz.15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

 

 

                                                                                                              Małgorzata Lech

                                                                                                                   Kierownik

                                                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                w Stroniu Śląskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 98

W poprzednim tygodniu: 100

W tym miesiącu: 363

W poprzednim miesiącu: 549

Wszystkich: 15878