Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na prowadzenie rehabilitacji

Utworzono dnia 23.09.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

III. Podstawa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

 

IV. Rodzaj zamówienia: indywidualne zajęcia z rehabilitantem.  

V.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie  dla osoby dorosłej, w wymiarze maksymalnym 8 godzin miesięcznie ( 1 godz. = 60 minut). w miejscu zamieszkania – Gmina Stronie Śląskie, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w §2 pkt 3 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1373 ze zm).

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii;

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;  

Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie realizacji zamówienia liczba godzin świadczenia może ulec zmianie. Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem do klienta. Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonywania rehabilitacji, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu, ani jego powrotu od klienta.

VI. Kryterium wyboru oferty: cena.

VII. Termin realizacji zamówienia: październik - grudzień 2021

VIII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:
1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: rehabilitanta     oraz
2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,

 

oraz

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

IX. Wymagane dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VIII ppkt 1.
3. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VIII ppkt 2.
4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VIII ppkt 3.

5.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

 

X. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do 04-10-2021

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel: 74-8141424

 

 

 

 

 

                                                                                                 Kierownik

                                                                                Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           w Stroniu Śląskim

                                                                                            Małgorzata Lech

 

 

 

 

 

......................................

( Pieczątka oferenta )

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zielona 5,

57-550 Stronie Śląskie

 

 

OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

  1. Oferuję wykonanie zamówienia za 1 godzinę zegarową świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych – rehabilitant za cenę brutto

 

................. zł

 

słownie:...............................................................................................................................

 

2. Nazwa i adres WYKONAWCY:

 

..............................................................................................................................................

 

NIP................................................

 

3. Oświadczam, że :

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, z użyciem wskazanych metod usprawniania.

 

 

 

.................................................................................

dnia (podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 98

W poprzednim tygodniu: 100

W tym miesiącu: 363

W poprzednim miesiącu: 549

Wszystkich: 15878