Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze

Utworzono dnia 22.06.2021
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej                      Stronie Śląskie, dnia 15.06.2021 roku.

57-550 Stronie Śląskie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie.

III. Podstawa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych . Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

IV. Rodzaj zamówienia: usługi. 

V.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie  usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie w wymiarze 52 godzin miesięcznie i może ulec zmianie; w miejscu zamieszkania – tj. Gmina Stronie Śląskie, o których mowa w art.50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

Specyfikacja zamówienia:

1)      Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie.  Przez usługi opiekuńcze rozumie się w zależności od potrzeb świadczenie usług w zakresie :

a)      pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza,

b)      zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

c)      podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi,

d)      pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem,

e)      przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego mieszkania,

f)       dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych,

g)      zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem,

h)      inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego.

VI. Kryterium wyboru oferty: cena.

VII. Termin realizacji zamówienia: 2021 roku.

VIII. Wymagane dokumentacja:

  1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – usługi opiekuńcze”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta - usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w terminie do 29-06-2021

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech,

tel: 74-8141424.

Załączniki.
1. formularz –

 

                                                                                                  .................................................................

......................................

( Pieczątka oferenta )

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zielona 5,

57-550 Stronie Śląskie

 

 

OFERTA – USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie składam ofertę następującej treści:

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ............ zł za 1 godzinę świadczonych

usług opiekuńczych

słownie:...............................................................................................................................

 

2. Nazwa i adres WYKONAWCY:

 

..............................................................................................................................................

 

NIP................................................

 

3. Oświadczam, że :

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

..................................................................................

dnia (podpis osoby uprawnionej)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 127

W poprzednim tygodniu: 153

W tym miesiącu: 497

W poprzednim miesiącu: 527

Wszystkich: 15463