Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe - REHABILITACJA 2021 r.

Utworzono dnia 18.11.2020
Czcionka:

Stronie Śląskie, dnia 18  listopada 2020 roku.

OPS.231.1 .2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2021 roku:

  1. Określenie trybu zamówienia:

            Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2021 w formie:

 

  1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych

Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Gminie Stronie Śląskie.

Czas trwania  jednego zajęcia to 60 minut 1 x w tygodniu.

 

  1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Posiadają własną działalność gospodarczą.
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
  1.  ELEMENTY KOSZTÓW
  1. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej dla 1 grupy. 

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2021”, proszę składać do dnia 10 grudnia 2020 roku do godz.15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

 

 

                                                                                                              Małgorzata Lech

                                                                                                                   Kierownik

                                                                                                     Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                w Stroniu Śląskim

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy

Utworzono dnia 18.11.2020, 14:43

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 133

W tym miesiącu: 487

W poprzednim miesiącu: 659

Wszystkich: 8384