Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W 2017 r.

Utworzono dnia 05.05.2017
Czcionka:

Ośrodek Pomocy Społecznej Stronie Śląskie, dnia 05.05.2017 roku. 57-550 Stronie Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 stronie Śląskie zaprasza do złożenia ofert na: II. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie. III. Podstawa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych . Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach publicznych, z wyłączeniem zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), w oparciu o art. 4 pkt. 8 niniejszej ustawy. IV. Rodzaj zamówienia: usługi. V. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie w wymiarze 124 godzin miesięcznie i może ulec zmianie; w miejscu zamieszkania – tj. Gmina Stronie Śląskie, o których mowa w art.50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Specyfikacja zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Stronie Śląskie. Przez usługi opiekuńcze rozumie się w zależności od potrzeb świadczenie usług w zakresie : a) pielęgnacji podopiecznych zleconą przez lekarza, b) zaspokajania podstawowych, codziennych potrzeb życiowych podopiecznych, c) podstawowej opieki higieniczno-sanitarnej nad podopiecznymi, d) pomocy w utrzymaniu przez podopiecznego więzi ze środowiskiem, e) przygotowywania posiłków dla podopiecznego oraz utrzymywanie w czystości jego mieszkania, f) dokonywanie zakupów, załatwienie spraw osobistych podopiecznych, g) zapewnieniu kontaktów podopiecznego z otoczeniem, h) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w środowisku podopiecznego. VI. Kryterium wyboru oferty: cena. VII. Termin realizacji zamówienia: do grudnia 2017 roku. VIII. Wymagane dokumentacja: 1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny usług opiekuńczych brutto. Sposób przygotowania oferty: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – usługi opiekuńcze”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta - usługi opiekuńcze”. X. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w terminie do 25-05-2017 XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel: 74-8141424. Załączniki. 1. formularz – „Oferta – usługi opiekuńcze”. WZÓR OFERTY : ................................................................. ...................................... ( Pieczątka oferenta ) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie OFERTA – USŁUGI OPIEKUŃCZE Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie składam ofertę następującej treści: 1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ............ zł za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych słownie:............................................................................................................................... 2. Nazwa i adres WYKONAWCY: .............................................................................................................................................. NIP................................................ 3. Oświadczam, że : w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. .................................................................................. dnia (podpis osoby uprawnionej)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 108

Wszystkich: 1760