Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na organizację kolonii w 2019 roku

Utworzono dnia 10.05.2019
Czcionka:

OPS.231.1.2019

                                                                                                                                                                        Stronie Śląskie, dnia 10 maja 2019 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie

tel/fax.74/8141424

ops@stronie.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Oferta – kolonie  2019”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do złożenia oferty na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Stronie Śląskie.

 

Określenie trybu zamówienia:

Na podstawie art. 4 ust.8 PZP ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie 14 dniowego wypoczynku letniego w okresie wakacji dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat z Gminy Stronie Śląskie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników kolonii o max. 5 osób.   Wypoczynek należy zorganizować w miejscowości nadmorskiej. W trakcie trwania wypoczynku dla uczestników należy przeprowadzić program profilaktyki uzależnień. Cena obejmuje przewóz uczestników wypoczynku wraz z opiekunami z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku i z powrotem, 14 dni pobytu, cztery pełnowartościowe posiłki dziennie,  wykwalifikowaną opiekę kadry pedagogów, medyczną i ratowników  (jeżeli uczestnicy wypoczynku korzystają z akwenu wodnego) w ilości odpowiedniej do ilości dzieci i posiadających wymagane przepisami do tego uprawnienia, atrakcje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i ogólne warunki wypoczynku. Uczestnicy wypoczynku musza być objęci ubezpieczeniem NNW w czasie przewozu oraz wypoczynku.

Lokalizacja i warunki pobytu

 • Obiekt, w którym zakwaterowani będą uczestnicy musi być murowany, w dobrym stanie technicznym, bezpieczny, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno – sanitarnych, określonych przepisami prawa. Zabezpieczona odpowiednia liczba węzłów sanitarnych. Pokoje maksymalnie 4 osobowe wyposażone w podstawowe meble.

Transport

 • Zapewnienie bezpiecznego transportu autokarem uczestnikom kolonii ze Stronia Śląskiego do miejsca wypoczynku i z powrotem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Autokar sprawny technicznie, posiadający ubezpieczenie OC, NNW i aktualne badania techniczne.

Wyżywienie

 • Zapewnienie 4 posiłków dziennie : śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ( sycące,  urozmaicone, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, duża ilość warzyw i owoców). Zapewnienie suchego prowiantu na drogę powrotną oraz podczas wycieczek.

Kadra

 • Kierownik kolonii oraz wychowawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Zapewnienie całodobowej opieki wychowawców nad uczestnikami kolonii. Zapewnienie uczestnikom kolonii w czasie korzystania z kąpielisk opieki ratownika posiadającego wymagane kwalifikacje. Zapewnienie całodobowej opieki medycznej, zabezpieczenie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych, w koniecznych przypadkach zapewnienie opieki pielęgniarskiej i lekarskiej oraz dowiezienia uczestnika pobytu do miejsca udzielenia pomocy bezpłatnym transportem.  

 Program

 • Zapewnienie przez osoby posiadające kwalifikacje do jego realizacji prowadzenia programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania problemom uzależnień dla wszystkich uczestników wypoczynku. Zorganizowanie programu zajęć w czasie pogody i niepogody, organizowanie zajęć i rozgrywek sportowych, dyskotek, ogniska z pieczeniem kiełbasek itp. Zorganizowanie minimum jednej wycieczki autokarowej. Zapewnienie bezpłatnego dla uczestników wstępu do zwiedzanych obiektów.
 • W załączeniu do oferty należy dołączyć propozycję programu kolonii i programu profilaktycznego.  

Cenę należy podać jako jedna całkowitą wartość przedmiotu zamówienia oraz w przeliczeniu na jednego uczestnika  kolonii. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem jednego turnusu kolonii.  

 

O zamówienie mogą ubiegać się usługodawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli  

  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (uprawnienia organizatorów  

  turystyki wydawane przez właściwego wojewodę, zezwolenia wojewody, karty   

  kwalifikacyjnej obiektu ;

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i   

  technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

 

Organizator kolonii ma obowiązek prócz posiadania uprawnień organizatora turystyki, spełnić poniższe wymagania:

1.Zatrudnić kadrę wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( ilości i wymaganych uprawnień).

2.Zapewnić całodobową, właściwą opiekę medyczną.

3.Zapewnić właściwy nadzór nad placówką wypoczynku dla dzieci, przez zatrudnienie kierownika kolonii, który posiada uprawnienia upoważniające go do pełnienia tej funkcji.

4.Posiadać opracowany program merytoryczny kolonii.

5.Posiadać wpis do ewidencji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydawany przez kuratora oświaty, na którego terenie jest organizowana kolonia.

 

Ramowy termin realizacji: 01 lipca  do 31 sierpnia 2019 roku ( turnus 14 dniowy).

 

Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania.

 

Opis sposobu przygotowania oferty: oferent powinien złożyć ofertę zgodną z wzorem formularza stanowiącego  załącznik nr 1 do „Zapytania Ofertowego”.

Oferta powinna być: 

 • opatrzona pieczątka firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres, siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę ( osobę upoważnioną).

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie do dnia 31.05 2019 r. do godziny 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wypoczynek dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie na rok 2019”.  

 

        Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.06.2019.r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie OPS w Stroniu Śląskim. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych ofert; Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Ocena oferty: zamawiający będzie oceniał ofertę według następujących kryteriów:

 • cena za 1 uczestnika wypoczynku   - 20 punktów

-    warunki pobytu                                 - 20 punktów

-    lokalizacja obiektu                            - 15 punktów

-    atrakcje                                            - 25 punktów

-    program profilaktyczny                     - 20 punktów

Maksymalna ocena 100%.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                              Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                        Małgorzata Lech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

WZÓR   OFERTY

Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wieku

od 7 do 15 lat z terenu  Gminy Stronie Śląskie w 2019 r.

 1. Opis miejsca wypoczynku:

 

Lokalizacja:.....................................................................................................................................

Warunki pobytu: ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Atrakcje : .........................................................................................................................................

Program profilaktyczny : ...............................................................................................................

 1. Koszt pobytu na turnusie dla 1 osoby wynosi  ......................... złotych brutto.     
 2. Całkowity koszt dla 30 osób ……………………… złotych brutto.          

 

Kwota podana zawiera:

 • Wyżywienie ( 4 posiłki dziennie – urozmaicone, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, duża ilość warzyw i owoców, załącznik przykładowego tygodniowego menu)
 • Zakwaterowanie w budynku/ach murowanych z pełnym węzłem sanitarnym
 • Przewóz autokarem dzieci w obie strony wraz z opiekunami
 • Opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej i ratownika WOPR
 • Atrakcje, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • Program profilaktyki uzależnień

 

 1. Informacja o kwalifikacjach kadry i opiece medycznej w miejscu wypoczynku

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Informacje i doświadczenia oferenta w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Termin organizacji wypoczynku (minimum 14 dni )  ...........................................................

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem  i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam wszelkie konieczne, określone prawem uprawnienia do złożenia i realizacji przedstawionej oferty. Potwierdzam termin realizacji zamówienia. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

                                                                                                           ...................................................

                                                                                                   Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

 

...................................................

 Pieczęć wykonawcy i data                                                                   

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 78

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 282

Wszystkich: 6605