Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REHABILITACJA 2019 - Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.11.2018
Czcionka:

 

Stronie Śląskie, dnia 12  listopada 2018 roku.

OPS.231. .2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do składania ofert na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2019 roku:

 1. Określenie trybu zamówienia:

            Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2019 w formie :

 

 1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych

Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania  jednego zajęcia to 60 minut 2 x w tygodniu.

 1. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut 2 x w tygodniu

 1. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut

2 x w tygodniu. 

 

 1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają własną działalność gospodarczą.
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
 1.  ELEMENTY KOSZTÓW
 1. Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem.
 2. Dojazd do miejsca zamieszkania rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku.
 3. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. 

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2019”, proszę składać do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz.15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy z trzech rodzajów rehabilitacji.

 

Miejsce realizacji usługi: Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śląskiego.   

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

 

 

 

Formularz ofertowy

              Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  w roku 2019.

 1. Przedmiot zamówienia – zgodny z opisem zawartym w zapytaniu.
 2. Termin  realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2018r.
 3. Warunki płatności: do uzgodnienia w umowie.
 4. Termin otwarcia ofert: 17.12.2018r.
 5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel.74 8141 424.
 6. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, proszę składać do dnia  14 grudnia 2018 roku do godz. 15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Z dopiskiem  „REHABILITACJA 2019” .

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- Adres oferenta: …..............................……………………………………………………………………

- NIP: ……………………………………………… - Regon: ………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych ( cena za 60 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci i młodzieży ( cena za 45 minut )

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci niepełnosprawnych ( cena za 45 minut )

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

                                                                    Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

                                        …………......................……...………

           ........................ dn. ...............2018 r.                                                                     Pieczęć wykonawcy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 81

W poprzednim tygodniu: 41

W tym miesiącu: 185

W poprzednim miesiącu: 376

Wszystkich: 3533