Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REHABILITACJA 2019 - Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 12.11.2018
Czcionka:

 

Stronie Śląskie, dnia 12  listopada 2018 roku.

OPS.231. .2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do składania ofert na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2019 roku:

 1. Określenie trybu zamówienia:

            Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2019 w formie :

 

 1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych

Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania  jednego zajęcia to 60 minut 2 x w tygodniu.

 1. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w 2 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut 2 x w tygodniu

 1. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej lub miejscu zamieszkania dziecka niepełnosprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut

2 x w tygodniu. 

 

 1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają własną działalność gospodarczą.
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
 1.  ELEMENTY KOSZTÓW
 1. Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem.
 2. Dojazd do miejsca zamieszkania rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego w koniecznym przypadku.
 3. Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. 

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy potwierdzające uczestnictwo na zajęciach ) i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 miesiąca nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć o obowiązującym „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2019”, proszę składać do dnia 14 grudnia 2018 roku do godz.15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy z trzech rodzajów rehabilitacji.

 

Miejsce realizacji usługi: Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śląskiego.   

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

 

 

 

Formularz ofertowy

              Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  w roku 2019.

 1. Przedmiot zamówienia – zgodny z opisem zawartym w zapytaniu.
 2. Termin  realizacji zamówienia: od stycznia do grudnia 2018r.
 3. Warunki płatności: do uzgodnienia w umowie.
 4. Termin otwarcia ofert: 17.12.2018r.
 5. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Lech, tel.74 8141 424.
 6. Sposób przygotowania oferty: w formie pisemnej, proszę składać do dnia  14 grudnia 2018 roku do godz. 15.30 pocztą, e-mail na adres: ops@stronie.pl ; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Z dopiskiem  „REHABILITACJA 2019” .

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- Adres oferenta: …..............................……………………………………………………………………

- NIP: ……………………………………………… - Regon: ………………………

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych ( cena za 60 minut)

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci i młodzieży ( cena za 45 minut )

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla  dzieci niepełnosprawnych ( cena za 45 minut )

Cena brutto :………………….  słownie zł. ….................…………………………………………………

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem i zakresem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Znajduję się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

                                                                    Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

 

                                        …………......................……...………

           ........................ dn. ...............2018 r.                                                                     Pieczęć wykonawcy

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 78

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 282

Wszystkich: 6605