Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - ASYSTENT RODZINY

Utworzono dnia 08.01.2018
Czcionka:

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko: Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny.

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2) Posiada wykształcenie :

a) wyższe – o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.) lub

d) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4) Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) Nieposzlakowana opinia.

6) Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.

7) Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

8) ) prawo jazdy kat. B i własny samochód.

II. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.

2) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.

3) Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.

4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) Umiejętność współpracy w zespole.

6) Odporność na sytuacje stresowe.

7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych.

9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres. III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

IV Dodatkowe informacje:

1) Umowa o prace na czas określony .

2) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest mniejsza niż 6%.

3) Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku z rodzinami.

4) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.

V.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny.

2) życiorys zawodowy ( CV).

3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

4) kserokopie świadectw pracy.

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest dostępny w Ośrodku.

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona,

11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego, 12) oświadczenie o treści „Zostałem/am poinformowany/a przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim reprezentowany przez Kierownika, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016, poz.922) administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5 i że:

1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko – asystent rodziny,

2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,

3. posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 .) oraz ustawą z dnia 21.11 2008r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 .).

” Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10,11,12 należy podpisać własnoręcznym podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub pocztą na adres Ośrodka :

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem „Nabór na stanowisko - asystent rodziny” w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

Małgorzata Lech

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 08.01.2018, 12:48

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 78

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 282

Wszystkich: 6605