Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego

Utworzono dnia 02.03.2020
Czcionka:

KIEROWNIK  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM

ogłasza nabór na stanowisko pracownik socjalny  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, Liczba etatów: 1

1.Wymagania niezbędne:

• wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a lub art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika   socjalnego   realizowanej   w   szkołach   wyższych   (Dz.U. z  2008 r.   Nr   27, poz.158),

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1) posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3) ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4) ukończył do dna 31.12.2013 r. studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • a) pedagogika,
 • b) pedagogika specjalna,
 • c) polityka społeczna,
 • d) psychologia,
 • e) socjologia,
 • f) nauki o rodzinie
 • g) politologia;

5) przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6) do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

•obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

•     brak   skazania   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

•   nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

•     znajomość   przepisów   kodeksu   postępowania   administracyjnego,   dobra   znajomość   ustawy   o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz umiejętność interpretacji przepisów,

•  umiejętność obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet, poczta elektroniczna),

•znajomość programu POMOST,

•umiejętność organizacji i planowania pracy, terminowość,

•umiejętność pracy w zespole,

•odporność na stres,

•zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,

•aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka

kultura osobista, wysoki poziom umiejętności interpersonalnych,

•dyspozycyjność, umiejętność negocjacji,

•gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

3. Informacja o warunkach pracy na proponowanym stanowisku:

• w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i/lub nieokreślony.

• praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

• miejsce pracy znajduje się budynku OPS w Stroniu Śląskim  oraz w środowisku.

•przewidywany termin zatrudnienia to maj 2020 r.

 

4.Zakres obowiązków:

Do zakresu obowiązków pracownika socjalnego należy między innymi:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 8. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 9. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 10. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 11. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 12. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów OPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Pomost.
 13. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 14. Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
 15. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 16. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 17. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z innych ustaw.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest zobowiązany:

•kierować się zasadami etyki zawodowej,

•kierować   się   zasadą   dobra   osób   i   rodzin,   którym   służy,   poszanowania   ich   godności i prawa tych osób do samostanowienia,

•przeciwdziałać   praktykom   niehumanitarnym   i   dyskryminującym   osobę,   rodzinę   lub   grupę,

•zachować   w   tajemnicy   informacje   uzyskane   w   toku   czynności   zawodowych,   także   po   ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

•podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie

5 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe o treści : „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam   (byłem)   skazana(y)   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.
 6. Oświadczenie potwierdzające  fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 8. Oświadczenie o zdolności do pracy ze względu n stan zdrowia.
 9. Oświadczenie   o   posiadaniu   obywatelstwa   polskiego   i   korzystaniu   z   pełni   praw  publicznych,

Uwaga:

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282).”

6.Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28.04.2020 r. godzina 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

OPS w Stroniu Śląskim zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi

kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

                                                                                                                    

                                                                                                                       Kierownik

                                                                                                      Ośrodka Pomocy Społecznej

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz kandydata

Utworzono dnia 02.03.2020, 13:31

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 184

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 312

W poprzednim miesiącu: 659

Wszystkich: 8209