Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na stanowisko Opiekuna w Klubie Senior+

Utworzono dnia 02.12.2020
Czcionka:

                                                                                                                  OGŁOSZENIE O NABORZE

                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

                                                                                            Opiekun  w Klubie Senior+  w Stroniu Śląskim, Strachocin 4a

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie minimum średnie;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność w zakresie animacji społecznej.
 2. umiejętność pracy w zespole.
 3. Predyspozycje : samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność prac z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność oraz uzdolnienia artystyczne - rękodzieło, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji.
 4. obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
 5. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań;
 6. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz wysoki poziom etyki zawodowej;
 7. prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością oraz Opiekunem w Klubie Senior+,
 2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu Senior+,
 3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 4. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 5. prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, dotyczącego zatrudniania specjalistów i osób wykonujących usługi na rzecz Klubu,
 6. nadzór nad organizacją pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych oraz działań na rzecz seniorów,
 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej działalności Klubu Senior+,
 8. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 9. promocja działalności Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim,
 10. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu,
 11. inne zadania zlecone przez Kierownika OPS dotyczące działalności Klubu Senior+.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należeć będzie w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami Klubu Senior +.
 2. Prowadzenie zajęć literackich, zajęć komputerowych i muzykoterapii, zajęć z zakresu sprawności psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia umysłu: gry planszowe, gry w karty, rozwiązywanie krzyżówek, łamigówek i inne).
 3. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom.
 4. Wykonywanie czynności związanych z potrzebami uczestników, opieka higieniczna.
 5. Sporządzanie notatek służbowych dotyczących uczestników, prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności.
 6. Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi.
 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz o czystość i estetykę stanowiska pracy.
 8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami uczestników Klubu.
 10. Przygotowanie pogadanek, dyskusji, włączanie się w organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.
 11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami.
 12. Motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych osób.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Klub Senior+ w Stroniu Śląskim, Strachocin 4a.
 2. możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Stronie Śląskie.
 3. praca administracyjno – biurowa, stanowisko związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami, praca przy komputerze oraz wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych,
 4. współpraca z Kierownikiem Klubu i Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej
 5. okres zatrudnienia: od stycznia 2021 r.
 6. rodzaj umowy: umowa o pracę 1 etat.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. życiorys (CV),
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),
 5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie podpisana),
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 9. dane kontaktowe kandydata,
 10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 28.12.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona5, 57-550 Stronie Śląskie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Opiekuna Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim”.

Postępowanie rekrutacyjne:

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.

Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych OPS w Stroniu Śląskim oraz na stronie internetowej  bip.www.stroniesl.naszops.pl

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną  przekazane do archiwum zakładowego

 

                                                                                                                     Małgorzata Lech                      

                                                                                                                            Kierownik             
                                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                     w Stroniu Śląskim

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 02.12.2020, 10:07

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 133

W tym miesiącu: 487

W poprzednim miesiącu: 659

Wszystkich: 8384