Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 23.05.2018
Czcionka:

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko:

Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko  - Asystent rodziny.
 

I. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie lub posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich  Unii  Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie   umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania  zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej


2) Posiada wykształcenie :
a) wyższe –   o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna   lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w  zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną           lub
c) studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011r.)     lub
d) wykształcenie średnie   i  szkolenie z zakresu  pracy z dziećmi lub rodziną, a także  udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi  lub  rodziną.
3)  Pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.
4)  Niekaralność  za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
5)  Nieposzlakowana opinia.
6)  Kandydat  nie jest i nie był  pozbawiony  władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie  jest  jemu zawieszona ani ograniczona.
7)  Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego.

8) ) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji.
II. Wymagania dodatkowe:
1) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.
2) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
3)  Umiejętność nawiązywania współpracy z podmiotami działającymi w zakresie pracy z rodziną.
4) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
5) Umiejętność współpracy w zespole.
6) Odporność na sytuacje stresowe.
7) Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
8) Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości    i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  narkomanii, przepisów o ochronie danych  osobowych.
9) Preferowane cechy osobowościowe kandydatów: empatia, komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie i odporność na stres.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami  rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w  zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; psychologicznych, wychowawczych  z dziećmi;
5) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
6) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
7) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia  bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, także opinii na wniosek sądu.

IV Dodatkowe informacje:
1) Umowa o pracę pierwsza na czas określony, docelowe na czas nieokreślony  .
2) Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Ośrodku, w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest mniejsza niż  6%.
3) Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, praca biurowa oraz praca w środowisku  z rodzinami.
4) Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań  z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.   
           
5.Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny.
2) życiorys zawodowy  ( CV).
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
4) kserokopie świadectw pracy.
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który jest   dostępny  w Ośrodku.
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy  na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze;
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub  umyślne
przestępstwo skarbowe.
9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności  prawnych   i korzystaniu z pełni  praw publicznych.
10) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy  rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  jemu zawieszona  ani  ograniczona,
11) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek   alimentacyjny w przypadku gdy  taki obowiązek w stosunku do  niego wynika   z  tytułu egzekucyjnego,       
12) oświadczenie o treści „Zostałem/am  poinformowany/a  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim reprezentowany przez Kierownika, że zgodnie z art. 24 ust.1 , art. 25 ust.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,  poz.922 ze zm.)  administratorem moich danych osobowych jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5 i że:


1. moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania  rekrutacyjnego na stanowisko – asystent rodziny,


2. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,


3. posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia  21.11 2008r. o pracownikach samorządowych  ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). ”
 

Uwaga – dokumenty , o których mowa w pkt. 1,2,6,7,8,9,10,11,12 należy podpisać własnoręcznym   podpisem. Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

                         
Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  w  zamkniętej  kopercie  należy  składać  osobiście w  sekretariacie  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub pocztą na adres  Ośrodka  :
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie
z dopiskiem „Nabór na  stanowisko - asystent rodziny”  w terminie do dnia   29 czerwca 2018 roku 

do godz. 15.30 ( decyduje data wpływu).


Aplikacje, które wpłyną do  Ośrodka  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz na tablicy ogłoszeń w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Każdy z kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 

                                                                                                Kierownik

                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                           w Stroniu Śląskim                   

                                                                                             Małgorzata Lech

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 23.05.2018, 14:22

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 78

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 282

Wszystkich: 6605